Månadsuppgifter istället för kontrolluppgifter

Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Kontrolluppgifter

Enligt dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstslaget tjänst. Det gäller löner, arvoden, pensioner, förmåner, sjukpenning, föräldrapenning och andra tjänsteinkomster. Förutom om ersättningarna ska även uppgift om skatteavdrag lämnas.

Beslut om månadsredovisning

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare m fl ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter.

Syftet är att de uppgifter som nu lämnas av arbetsgivare till olika myndigheter ska bli mer effektiva genom att uppgiftslämnandet samordnas. På så sätt kommer servicen till den enskilde individen att öka. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel och myndigheternas kontrollmöjligheter kommer att förbättras.

Arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag kunna lämnas elektroniskt eller på papper.

Redovisning

Redovisning av uppgifterna per betalningsmottagare ska göras i arbetsgivardeklarationen månaden efter den månad ersättning har betalats ut eller en anställd har fått förmånen. Löner och ersättningar som betalas ut i januari ska alltså redovisas i skattedeklarationen i februari.

Uppgifter som ska lämnas.

Liksom tidigare ska uppgifter om sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för samtliga anställda lämnas i skattedeklarationen. Däremot ska uppgift om sammanlagd ersättning som arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala socialavgifter för inte längre behöver lämnas.

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Information om lämnade uppgifter

Enligt de nya reglerna ska en anställd (och andra som uppgift lämnats om i arbetsgivardeklarationen) få information om detta, senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket.

På så vis har den anställde möjlighet att kontrollera det som rapporteras in till Skatteverket och rätta eventuella felaktiga uppgifter.

Denna informationsskyldighet kan arbetsgivaren uppfylla genom att det på lönebeskeden noteras vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket.

Myndigheter som kan få del av uppgifterna

Flera myndigheter kommer att få nytta av de nya månadsuppgifterna. Exempelvis Försäkringskassan i sin ärendehantering av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och bostadsbidrag. Servicen kommer att förbättras genom att man inför beslut har mer tillförlitliga och aktuella uppgifter om lön. Kronofogdens handläggning i samband med löneutmätning kommer också att bli mer effektiv och de förfrågningar som Kronofogden skickar ut till arbetsgivare kommer att minska betydligt.

Även Socialnämnderna, Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är exempel på myndigheter som kommer att få nytta av att man börjar lämna månadsuppgifter.

När sker detta?

Införandet av det nya systemet ska ske stegvis. För företag som är skyldiga att föra personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda ska systemet med månadsuppgifter börja gälla 1 juli 2018. För övriga ska bestämmelserna börja gälla 1 januari 2019.

 

Undrar du mer om vad detta betyder för ditt företag? Boka en tid med oss så hjälper vi dig.

 

Gundula med Personal